Home

އުފެދުނު ތާރިޚު

2018 (18)
މޭ (3) ޖުލައި (3) އޮގަސްޓް (3) ސެޕްޓެމްބަރ (2) އޮކްޓޯބަރ (3) ނޮވެމްބަރ (4)
2017 (1)
އޮކްޓޯބަރ (1)
2016 (5)
ނޮވެމްބަރ (5)
2015 (10)
މޭ (10)
2014 (258)
ޖޫން (258)
2013 (268)
ޖެނުއަރީ (54) އޭޕްރީލް (152) މޭ (61) ސެޕްޓެމްބަރ (1)
2012 (52)
މާރޗް (2) އޭޕްރީލް (1) ޖޫން (3) ޖުލައި (2) ނޮވެމްބަރ (1) ޑިސެންބަރ (43)
2011 (7)
ޖެނުއަރީ (1) އޭޕްރީލް (1) މޭ (2) އޮކްޓޯބަރ (1) ޑިސެންބަރ (2)
2010 (27)
ޖެނުއަރީ (1) ފެބްރުއަރީ (4) މާރޗް (5) އޭޕްރީލް (1) މޭ (4) ޖޫން (4) ޖުލައި (6) އޮކްޓޯބަރ (1) ޑިސެންބަރ (1)
2009 (10)
ޖެނުއަރީ (1) ފެބްރުއަރީ (3) މާރޗް (3) އޭޕްރީލް (1) އޮގަސްޓް (1) ޑިސެންބަރ (1)
2008 (130)
ފެބްރުއަރީ (1) މާރޗް (4) އޭޕްރީލް (1) ޖޫން (57) ޖުލައި (38) އޮގަސްޓް (20) ސެޕްޓެމްބަރ (5) އޮކްޓޯބަރ (1) ނޮވެމްބަރ (2) ޑިސެންބަރ (1)
2007 (14)
މާރޗް (3) އޭޕްރީލް (2) މޭ (1) ޖުލައި (1) ސެޕްޓެމްބަރ (1) އޮކްޓޯބަރ (1) ނޮވެމްބަރ (5)
2006 (94)
ޖެނުއަރީ (1) ފެބްރުއަރީ (56) މާރޗް (4) އޭޕްރީލް (2) މޭ (1) ޖޫން (7) ޖުލައި (12) އޮގަސްޓް (5) ސެޕްޓެމްބަރ (2) އޮކްޓޯބަރ (3) ނޮވެމްބަރ (1)
2005 (33)
ޖެނުއަރީ (3) ފެބްރުއަރީ (4) މާރޗް (7) އޭޕްރީލް (2) މޭ (2) ޖޫން (3) ޖުލައި (3) ސެޕްޓެމްބަރ (5) އޮކްޓޯބަރ (2) ނޮވެމްބަރ (1) ޑިސެންބަރ (1)
2004 (83)
ޖެނުއަރީ (5) ފެބްރުއަރީ (3) އޭޕްރީލް (6) މޭ (4) ޖޫން (6) ޖުލައި (4) އޮގަސްޓް (15) ސެޕްޓެމްބަރ (18) އޮކްޓޯބަރ (6) ނޮވެމްބަރ (9) ޑިސެންބަރ (7)
2003 (13)
ޖެނުއަރީ (2) ފެބްރުއަރީ (1) އޭޕްރީލް (2) މޭ (2) ޖުލައި (2) އޮކްޓޯބަރ (1) ޑިސެންބަރ (3)
2002 (6)
ފެބްރުއަރީ (1) މާރޗް (1) ޖޫން (2) އޮކްޓޯބަރ (2)
2001 (3)
މާރޗް (1) ޖުލައި (1) އޮކްޓޯބަރ (1)
2000 (2)
އޮގަސްޓް (1) ސެޕްޓެމްބަރ (1)
0000 (11)
0 (11)